ལྡོང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་དྲ་བ།

སྡོམ་ཚིག་ཁག་བདུན་པ།

 

ད་ལྟ་འཛམ་གླིང་གིས་བོད་མི་ཤེས་པའི་སེམས་ཁྲལ་མེད་མོད། བོད་པས་བོད་མི་ཤེས་པའི་དཀའ་ཁག་དང་གནད་དོན་མང་བོར་འཕྲད་ཀྱིན་ཡོད།

 

                  ལྡོང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས།

         ༢༠༡༧-༡༡-༣༠